ул. „Неофит Рилски“ 10, 5300 Габрово
066 / 801 306 +359 883 222 647

ТД към договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0142-C0001 - „Разширяване на дейността и диверсификация на продукцията на МВ Янтра АД, гр. Габрово чрез придобиване и внедряване на иновация в производството”

23.06.2014
За провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компактен високоефективен индукционен блок за направа на прецизни отливки“.
 
Цялата документация „Публична покана и документи към нея“, може да изтеглите от тук:

PublishPDF.zip